null

RODO

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dane osobowe w Parku Kultury w Powsinie

Park Kultury w Powsinie reprezentowany przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO, Park jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w Parku Kultury w Powsinie Dyrektor wyznaczył na inspektora ochrony danych p. Annę Sosińską-Glen. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych 
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Park Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie

(02-973) przy ul. Maślaków 1 („Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie: +48 22 648 48 11, mailowo: sekretariat@parkpowsin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do wyznaczonego przez Administratora Inspektora danych osobowych:

adres e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,
ul. Maślaków1, 02-973 Warszawa.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, której celem jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej.
Przetwarzamy je również w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w naszej dyspozycji (monitoring wizyjny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym), w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

  • zapisu na zajęcia sportowe i rekreacyjnych, zawody i imprezy sportowo - rekreacyjnych,
    w których może Pani/Pan wziąć udział, rezerwacji noclegów, korzystania z parkingu;

  • publikacji zdjęć, nagrań, wyników sportowych;

  • umożliwienia kontaktu z Panią/Panem dotyczącego statusu załatwianej sprawy.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa (np.: ustawy o sporcie), podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie
z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady
i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

 Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (organom publicznym, kontrolnym)

  • podmiotom świadczącym na podstawie umów między innymi usługi takie jak:

doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa,
a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń, w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Parku Kultury w Powsinie.pdf

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisanych do CEiDG.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca dostepu do informacji publicznej.pdf

Klauzula informacyjna – Facebook.pdf

Klauzula informacyjna z art. 14.pdf