null

Regulamin wypożyczalni sprzętów letnich/zimowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w obiektach prowadzonych przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy położonym przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez wypożyczalnie oraz prawa i obowiązki jego klientów.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług wypożyczalni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników obsługi.

§ 2 Ogólne zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Park Kultury w Powsinie oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt turystyczny i sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Parku Kultury w Powsinie.
 3. Wypożyczalnia jest czynna w okresie letnim w godzinach od pn.-pt. od 9:00 do 20:30, sob., nd., święta od 9:00-19:00.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu do zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 5. Na jeden dokument klient może wypożyczyć komplet sprzętu do określonej dyscypliny, jeden rodzaj sprzętu sportowego lub maximum 2 sztuki sprzętu turystycznego.
 6. Legitymacja emeryta lub rencisty i karta weterana upoważnia do opłaty ulgowej przy wypożyczeniu 1 szt. sprzętu turystycznego.
 7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność.
 8. Klient dokonując transakcji wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym.
 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest jednostka czasu określona wraz z opłatą w obowiązującym cenniku.
 13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 14. Zwrot sprzętu odbywa się najpóźniej 15 minut przed zakończeniem pracy wypożyczalni.
 15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego.
 18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

§ 3 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.