null

Regulamin siłowni

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Postanowienia ogólne

Regulamin siłowni w pawilonie rekreacyjno-sportowym, zwany dalej regulaminem, obowiązuje w obiekcie prowadzonym przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy położonym przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez siłownię oraz prawa i obowiązki jego klientów (zwanych dalej użytkownikami).
 2. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 3. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz niepodporządkowujące się zaleceniom i wskazówkom pracowników pawilonu rekreacyjno-sportowego, mogą być z niego usuwane.
 4. Regulamin ma zastosowanie do posiadaczy wszystkich rodzajów karnetów i wejść jednorazowych sprzedawanych przez pawilon rekreacyjno-sportowy (zwanych dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług siłowni z wykorzystaniem kart Benefit System, Multisport i podobnych.
 5. Park Kultury w Powsinie ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników.

2. Karnety

 1. W ramach danego karnetu pawilon rekreacyjno-sportowy świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) wyłożonym do wglądu w pawilonie oraz na stronie internetowej www.parkpowsin.pl. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wejść jednorazowych.
 2. Korzystający z usług są zobowiązani do wykupienia w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego karnetu lub wejścia jednorazowego po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do siłowni jest zapoznanie się z jego regulaminem. Wykupienie karnetu lub jednorazowego wejścia do siłowni oznacza akceptację treści regulaminu przez korzystającego z siłowni. Regulamin będzie udostępniony w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego oraz na stronie internetowej www.parkpowsin.pl.
 3. Wszystkie karnety wydawane przez pawilon są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług siłowni wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie.
 4. Pawilon ma prawo odmówić wstępu do siłowni osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.
 5. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności oznaczonej na karnecie i – poza wyjątkami wprost wskazanymi w regulaminie – nie podlega przesunięciu na inny termin. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
 6. Karnet może przyjąć formę karty z danymi użytkownika. Karta taka nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia użytkownika poza prawem do korzystania z usług siłowni oraz usług wyszczególnionych w obowiązującym cenniku Parku Kultury w Powsinie.
 7. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających korzystanie z usług siłowni, Park Kultury w Powsinie może przedłużyć ważność karnetu. Warunkiem przedłużenia jest powiadomienie o zaistniałej sytuacji pracownika recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.
 8. Ważność wszystkich karnetów liczona jest od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie. Siłownia może być nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, w innych dniach określonych zarządzeniem Dyrektora Parku Kultury w Powsinie oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów. O powyższym Park Kultury w Powsinie poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
 9. W przypadku zgubienia lub utraty w inny sposób karnetu użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym pracownika recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego. Pawilon jest zobowiązany do wydania takiemu użytkownikowi nowego karnetu bezpłatnie.
 10. Park Kultury w Powsinie może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów.

3. Ogólne zasady korzystania z siłowni

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 13 rok życia, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez siłownię wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź innych prawnych opiekunów. Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z usług siłowni wyłącznie w obecności opiekuna, który zobowiązany jest do wykupienia karnetu (uiszczenia jednorazowej opłaty).
 2. Na terenie siłowni może przebywać do 4 osób jednocześnie.
 3. Użytkownicy przed przyjściem do siłowni rezerwują telefonicznie (22 649 45 75) termin, w którym chcą skorzystać z siłowni. Przyjście bez rezerwacji, może skutkować brakiem możliwości wejścia na siłownię.
 4. Przed wejściem do siłowni należy w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego okazać i pozostawić na czas ćwiczeń karnet lub wykupić jednorazowe wejście. Po zakończeniu ćwiczeń należy odebrać karnet.
 5. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do ćwiczeń w odpowiednim stroju sportowym.
 6. Podczas ćwiczeń użytkownik obowiązkowo korzysta z własnego ręcznika, na którym ćwiczy. Zaleca się używanie rękawiczek sportowych.
 7. W pomieszczeniach jest dostępny płyn do dezynfekcji, którym użytkownik każdorazowo dezynfekuje sprzęt po jego użyciu.
 8. Czas korzystania z siłowni w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach jej otwarcia.
 9. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług siłowni, których zakres – przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów – jest określony w cenniku.
 10. W pomieszczeniach siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące, tylko w godzinach otwarcia pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 11. Na terenie pawilonu rekreacyjno-sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów.
 12. Akceptacja regulaminu przez osoby korzystające z siłowni oznacza jednocześnie, iż nie mają one przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez pracowników obsługi uzasadnionych wątpliwości, co do zdolności uczestnika do korzystania z siłowni, Park Kultury w Powsinie może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń, bądź złożenia przez uczestnika dodatkowo pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 13. Użytkownicy nie mogą korzystać z siłowni w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
 14. Osoby korzystające z siłowni obowiązane są przed wejściem do siłowni do każdorazowej zmiany obuwia na obuwie do ćwiczeń z czystą podeszwą. Na ćwiczeniach w siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach.
 15. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń do ćwiczeń.
 16. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia użytkownika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 17. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez pawilon rekreacyjno-sportowy wyłącznie do godziny jego zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą przechowywane w magazynie pawilonu rekreacyjno-sportowego. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 30 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te będą niszczone.

4. Zasady wykonywania ćwiczeń

 1. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczestników oraz poszanowaniem sprzętu i sali.
 5. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy użytkownika odpowiada użytkownik.
 6. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub pracownika recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.
 7. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
 8. Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać obciążenia na sztangę. Ćwiczenia przy sztangach wymagają szczególnej ostrożności.
 9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym oraz zdezynfekowane.
 10. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów (hantli, sztang i talerzy) pozostawia po sobie porządek i odnosi na właściwe miejsce (stojaki będące na wyposażeniu siłowni) używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 11. W siłowni zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami.
 12. Użytkownik siłowni powinien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachowywać ciszę w czasie wykonywania ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do innych użytkowników.
 13. Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. Instruktor lub pracownik recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli w jego ocenie stan zdrowia użytkownika nie pozwala na ich kontynuowanie i na życzenie użytkownika wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
 14. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie informować instruktora lub pracownika recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.

5. Dane osobowe

 1. Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

6. Postanowienia końcowe

 1. Pomieszczenia siłowni są monitorowane w sposób ciągły.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego oraz na stronie internetowej Parku.
 4. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Park Kultury w Powsinie cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy