null

Regulamin sauny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin sauny 

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) obowiązuje w saunie pawilonu rekreacyjno-sportowego prowadzonego przez Park Kultury w Powsinie jednostkę budżetową m.st. Warszawy przy ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa.

1. Ogólne zasady korzystania z sauny

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja (22 649 45 75).
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Podczas korzystania z sauny użytkownicy zobowiązani są do używania własnych ręczników w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z wyposażeniem oraz założenia klapek.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 7. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 8. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 12. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 13. Na teren sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 14. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 15. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.
 16. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • osobom z chorobami krążenia,
 • osobom chorującym na cukrzycę,
 • osobom nietrzeźwym,
 • kobietom ciężarnym,
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Korzystanie z sauny jest równoznaczne akceptacją regulaminu.
 2. Park Kultury w Powsinie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

2 Dane osobowe

Park Kultury w Powsinie przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności - Miasto Warszawa (um.warszawa.pl).  Więcej informacji można również uzyskać drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

3 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. O wszelkich zmianach treści regulaminu Park Kultury w Powsinie będzie informował użytkowników niezwłocznie po ich wprowadzeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez Park Kultury w Powsinie cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy.