null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, działającego na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1454/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.

Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz jest.:

 • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i terenami sportowo-rekreacyjnymi oraz innymi obiektami będącymi własnością m.st. Warszawy,
 • realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia,
 • konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • udostępnienie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i placówkom oświatowym,
 • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom m.st. Warszawy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • współpraca z organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej,
 • zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • wynajem obiektów i urządzeń dla celów związanych z organizacją wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów Ośrodka.

Misja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz

Dysponując bazą sportową, łączymy sport z kulturą i edukacją promując wśród mieszkańców Dzielnicy oraz Warszawy styl życia oparty na radości z uprawiania sportu.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • oferowanie innowacyjnych usług rekreacyjno-sportowych,
 • tworzenie nowych trendów na rynku, kierując się potrzebami klientów,
 • podnoszenie kompetencji kadry instruktorskiej,
 • rozwijanie posiadanej infrastruktury,
 • upowszechnianie świadomości w zakresie aktywności fizycznej.

Wizja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz

Nieustannie pracujemy nad tym, aby stać się nowoczesnym i popularnym kompleksem obiektów sportowych w Warszawie, dostawcą wszechstronnych usług sportowo-rekreacyjnych. Pragniemy być kreatorem nowatorskich form aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu.