Zapytanie ofertowe na dostawę środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer,
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa  - przesyła Zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  na:

Dostawę środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz środków do pomiaru parametrów wody basenowej dla pływalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1
 2. Miejsce realizacji zamówienia: ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
 3. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2024r.-31.12.2024r.
 4. Wymagania dla oferentów: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS.
 5. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności, itp. - minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia to 3miesiące. Płatność zamówienia na podstawie faktury Vat, płatna w terminie 21 dni od jej wystawienia - z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
 6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: ekocinska@um.warszawa.pl
 7. Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2023r., o godzinie 10:00
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
 9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Elżbieta Kocińska, tel. 22 443 00 94, e-mail: ekocinska@um.warszawa.pl

 

Załączniki:

 •  nr 1 - Opis przedmiotu  zamówienia
 •  nr 2 - Formularz ofertowy
Zamawiający
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Rodzaj
Dostawa
Data zamieszczenia
06.12.2023 11:19
Termin składania ofert
12.12.2023 10:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry