null

Przedmiot działalności

Drukuj link otwiera się w nowej karcie


Do zakresu działania  Ośrodka należy w szczególności:

  • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością m.st. Warszawy;
  • realizacja zadań m.st. Warszawy  w zakresie kultury  fizycznej  w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia; 
  • konserwacja, modernizacja  oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej; 
  • udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i placówkom oświaty; 
  • stworzenie odpowiednich warunków  do uprawiania sportu  i rekreacji mieszkańcom m.st. Warszawy, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego trybu życia; 
  • tworzenie warunków uczestnictwa  w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym; 
  • organizacja zajęć sportowych  i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych; współpraca z organizacjami działającymi w sferze  kultury fizycznej; 
  • zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych; 
  • zapewnianie bezpieczeństwa osobom korzystającym  z obiektów Ośrodka.