null

RODO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych
 2. Inspektor Ochrony Danych 
 3. Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku
 4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
 5. Klauzula informacyjna RODO dla zleceniobiorców
 6. Klauzula informacyjna dla najemców
 7. Klauzula informacyjna kontrahenci
 8. Klauzula informacyjna świadczenie usług o charakterze sportowych i edukacyjnym
 9. Klauzula informacyjna na BIP w związku z udostępnianiem informacji publicznej
 10. Klauzula informacyjna pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
 11. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 12. Klauzula informacyjna prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi)
 13. Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta (wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją umowy)

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa przetwarza dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem Administratora.
 3. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o imprezach i wydarzeniach dotyczących organizowanych imprez, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów OSIR. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.
 4.  Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.
 5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Pani Iwona Obarzanek

Kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ido@osirursus.pl

lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Administrator udostępnia klauzule informacyjne również w swojej siedzibie.

Informacja o rozpowszechnianiu wizerunku

Zgodnie z obowiązującym prawem Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczestników imprez (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprez organizowanych przez Administratora, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany, a w przypadku niepełnoletniej osoby zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.
 9. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
 10. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna RODO dla zleceniobiorców

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):
  1. konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych.
 5. Okres przechowywania danych osobowych – będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla najemców

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Państwa dane będą przechowywane od czasu zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy przez okres wymaganym prawem w zakresie archiwizacji dokumentów.
 4. Pani/Pana dane osobowe – jeżeli z Panią/Panem zostanie zawarta umowa najmu –dokumenty finansowe będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i przepisami o archiwizacji.
 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi zawarcie umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna kontrahenci

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z OSIR przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest OSIR.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 1. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 4. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna świadczenie usług o charakterze sportowych i edukacyjnym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze sportowym i edukacyjnym.
 2.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSIR, w tym w związku ze bezpieczeństwem uczestników zająć oraz zabezpieczenia mienia placówki;
 1. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po jego upływie przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym świadczona była usługa (art. 70 § 1 Ordynacja podatkowa), lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych związanych bezpośrednio z pracą
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Klauzula informacyjna na BIP w związku z udostępnianiem informacji publicznej

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 3. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Klauzula informacyjna pracownika ośrodka sportu i rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ursus

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 1. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 2. OSiR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań pracodawcy, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych oraz w zakresie bezpieczeństwa pracowników i mienia OSiR - z zachowaniem prywatności i godności osób.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych stosowanie systemu kontroli dostępu) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Przychodnia wykonująca zadania z zakresu medycyny pracy zgodnie z wymogami ustawowymi, Instytucja wykonująca zadania z zakresu pracowniczych planów kapitałowych - zgodnie z wymogami ustawowymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez OSiR
  w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. W związku z przetwarzaniem przez OSIR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest OSiR;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których OSiR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których OSiR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OSiR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u Administratora, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Klauzula informacyjna prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa (nr tel.: 22 250 19 01, adres e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. ), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 5. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 8. W związku z przetwarzaniem przez OSIR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest OSiR;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których OSiR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których OSiR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OSiR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta (wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją umowy)

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. K. Sosnkowskiego 3, e-mail: osir@osirursus.pl
 2. W Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ido@osirursus.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji celu – realizacji umowy, którą Państwo reprezentujecie albo w której jesteście zatrudnieni i Wasze dane zostały przekazane jako dane osób do kontaktu lub wynikające z obowiązków prawnych niezbędnych do realizacji w/w umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO, tj. :
 • art. 6 ust 1 lit b RODO–przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy;
 • art. 6 ust 1 lit c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 ust 1 lit e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 1. Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora od Państwa w celu reprezentacji Państwa jako kontrahenta oraz realizacji umowy zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus.
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w celu realizacji umowy.
 3. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości oraz archiwizacji.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w/w celach mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. pracownicy i inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy  Ursus (takie jak: dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy audytowe). Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom do państw trzecich.
 1. Przysługuje Państwu prawo:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą warunków zawartej umowy;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3.  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia zw. z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa wyżej można kierować telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie– z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli informacyjne.