null

Regulamin dla korzystających z Pływalni Albatros

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Pływalnia jest obiektem miasta stołecznego Warszawy.
 2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-22.00, a w   soboty i niedziele w godz. 8:00-22:00. Czas otwarcia może być zmienny z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, awaria lub zagrożenie).
 3. Liczba osób korzystających z pływalni limitowana jest wymogami bezpieczeństwa.
 4. Wstęp na teren obiektu mają prawo posiadacze ważnego biletu wstępu lub karnetu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawienia tam okrycia oraz do zmiany obuwia na klapki basenowe.
 6. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu według ustalonego harmonogramu.
 7. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników.
 8. Grupy zorganizowane mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy pływania pod nadzorem opiekuna grupy.
 9. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Wszyscy korzystający z pływalni muszą podporządkować się poleceniom wydawanym przez ratownika.
 11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, sygnalizowanym przez sygnał alarmowy (długi ciągły gwizdek lub syrena) i komunikat ostrzegawczy, nakazuje się wszystkim uczestnikom natychmiastowe opuszczenie basenów oraz innych miejsc rekreacyjnych oznakowaną drogą ewakuacyjną.
 12. Za bezpieczeństwo na pływalni odpowiadają ratownicy, prowadzący zajęcia oraz opiekunowie grup.
 13. Przed wejściem na basen należy wykąpać się pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 14. Wszystkich uczestników obowiązują wyłącznie stroje i czepki pływackie.
 15. Z obiektu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym, odurzonym narkotykami oraz w stanie choroby stanowiące zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników.
 16. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz brania środków odurzających.
 17. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczykiem będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem.
 18. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się :
  • prowadzenia jakiejkolwiek  działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki
  • biegania po płycie basenu
  • skoków do wody (z wyłączeniem treningu pływackiego)
  • wnoszenia przedmiotów szklanych
  • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii lub dewocjonaliów)
  • utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni
  • pływania w poprzek basenu i lewą stroną toru lub torem zajętym    
  • konsumpcji w szatni
  • przyprowadzania zwierząt
 19. Zajęcia indywidualne lub grupowe mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy zatrudnieni w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st Warszawy Ursus lub posiadający pisemną zgodę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus.
 20. W przypadku prowadzenia zajęć przez osoby nieupoważnione, pracownik OSiR Ursus ma prawo wyprosić tą osobę z terenu obiektu bez konieczności zwrotu opłaty.
 21. W trosce o bezpieczeństwo teren pływalni objęty jest ciągłym monitoringiem.
 22. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach  i w szafkach.
 23. Za szkody materialne spowodowane przez użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.
 24. Za wszystkie szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 25. Wykupienie usługi świadczonej na terenie pływalni jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się tam urządzeń.
 26. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus, który jest Administratorem danych, są dokumentowane w postaci fotorelacji. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus jest uprawniony do fotografowania i upubliczniania swoich obiektów dla celów reklamowych oraz promocyjnych usług i działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.
 27. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z pływalni może skutkować usunięciem z terenu pływalni, a także zakazem korzystania z usług na niej świadczonych.
 28. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora Ośrodka Sportu  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
 29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.