null

Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polityka Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem w OSiR Ursus

Podstawą do opracowania polityki są zalecenia Prezydenta m.st. Warszawy: Zalecenia zapewniania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – (wsparcie.um.warszawa.pl)

 

 1. Zasady bezpiecznej relacji pracowników OSiR Ursus z dziećmi i młodzieżą:

 

 1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży są dla nas wartością naczelną. Bezpieczeństwo zarówno w znaczeniu fizycznym, jak i psychicznym.
 2. Szanujemy wszystkie dzieci i młodzież bez względu na ich wiek, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 3. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci, na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa.
 4. Nie stosujemy wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Szanujemy prywatność dzieci i młodzieży.
 6. Nie zamieszczamy komentarzy i nie wdajemy się w prywatne rozmowy dzieci w mediach społecznościowych, nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 7. Nie publikujemy zdjęć mediach społecznościowych lub stronach internetowych bez zgody opiekunów prawnych dzieci.
 8. Konieczność nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci nie może stać w sprzeczności z prawem dzieci do prywatności.
 9. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.
 10. Każdy pracownik OSiR Ursus mający kontakt z dziećmi podlega sprawdzeniu                         w Krajowym Rejestrze Karnym oraz w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 11. Zapewniamy swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: 
 1. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci;
 2. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia;
 3. odpowiedzialności pracowników OSiR Ursus zobowiązanych do podejmowania interwencji w sytuacji zaobserwowania przejawów krzywdzenia.

 

 1. Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy):

 

 1. Możliwa jest rejestracja wizerunku dzieci i młodzieży w przypadku rejestracji związanej z monitoringiem obiektu i pomieszczeń, rejestracji za wyraźną zgodą opiekuna dziecka oraz rejestracji podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez OSiR Ursus na obiektach OSiR Ursus oraz za zgodą opiekunów dzieci poniżej 18. roku życia.
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. Możliwa jest rejestracja wizerunku dzieci przez osobę trzecią (fotografa lub osobę filmującą) za zgodą  OSiR Ursus i pod nadzorem wyznaczonego pracownika OSiR Ursus.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

 

 1. Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków i danych osobowych dzieci:

 

 1. Jeśli to konieczne używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
 2. Zapytaj rodzica dziecka o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i poinformuj wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać wizerunek dziecka.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 4. Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej. Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera Twojej organizacji, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera.

 

 1. Procedury zgłaszania podejrzenia i podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka ze strony pracowników OSiR Ursus, rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych:

 

 1. Zapewnienie poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej poprzez podejmowanie czynności zgodnie z procedurą (konsekwentne stosowanie procedury ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom).
 2. Kiedy przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy, postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami:
 1. poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego - pisemnie, osobiście lub telefonicznie;
 2. poinformuj odpowiednie służby.

 

Podstawowym celem Twojego działania jest powstrzymanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętaj, że procedury nie uwzględniają okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji musisz wziąć pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizuj zgodnie ze swoimi kompetencjami w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami czy instytucjami.

 

 

 1. Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

 

 

 • 0 800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
 • 800 12 02 26 – Policyjny Telefon Zaufania. Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
 • 116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu.
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15 do 16:15.
 • 801 12 00 02 – Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.
  Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz niezbędną pomoc.
 • 801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania.
  Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16-21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl
 • 47 72 28 226 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00.
 • 801 24 70 70 – całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek.
 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl

 

 • Numer alarmowy 112