Polityka bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą

Pełna treść Polityki bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą  w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Polityka bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą. OSiR Praga-Południe. pdf 

Bezpieczne relacje kadry OSiR Praga-Południe z dziećmi i młodzieżą

 1. Pracownicy są zobowiązani do:
 • szanowania wszystkich osób bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności;
 • reagowania na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa;
 • stawiania dobra i bezpieczeństwa dzieci na pierwszym miejscu;
 • reagowania na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci;
 • nieangażowania dzieci do celów osobistych lub finansowych;
 • szanowania granic w kontaktach z dziećmi;
 • niestosowania żadnych form przemocy;
 • szanowania prywatności dzieci;
 • kierowania się profesjonalizmem i etyką zawodową;
 • nieudostępniania zdjęć, które mogłyby zagrozić dobru dzieci lub wyrządzić im krzywdę;
 • niepublikowania zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych;
 • działania zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa;
 • modelowania zachowań społecznie pożądanych.
 1. Niedopuszczalne są zachowania krzywdzące dziecko w szczególności: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie).
 2. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka, ustalany z opiekunem prawnym dziecka i odbywa się za jego zgodą.
 3. W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją, urazem, itp., pracownik ma prawo:
 • zdecydowanie, ale nie gwałtowanie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia,
 • wyprowadzić dziecko lub wynieść je w bezpieczne miejsce,
 • stanowczo, ale nie gwałtownie odebrać dziecku przedmiot zagrażający jego zdrowiu,
 • o ile okoliczności pozwolą, powinien wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.

5. Na wypadek sytuacji ratowania zdrowia i życia dziecka wszyscy pracownicy mają prawo i obowiązek udzielić bezpośredniej pomocy dziecku.

6. Pracownicy w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

7. Pracownik:

 • zawsze zwraca się do dziecka po imieniu,
 • mówi do dziecka spokojnie, nie podnosi głosu
 • używa języka zrozumiałego dla dziecka, a zarazem poprawnego pod względem reguł językowych,
 • nie używa słów i wyrażeń niecenzuralnych,
 • nie etykietuje dziecka, nie ośmiesza go i nie upokarza,
 • nie używa wobec dziecka przemocy psychicznej, nie grozi dziecku i nie straszy, aby uzyskać posłuszeństwo,
 • nie ocenia postępowania rodziców dziecka w jego obecności.

Zasady bezpieczeństwa powstały na podstawie zaleceń Prezydenta m.st. Warszawy

Ważne informacje

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach dotyczących danych osobowych.
 2. Pracownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dzieci i ich rodzin są przetwarzane wyłącznie w celach dozwolonych przepisami prawa w tym określonych w zgodzie wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, zwanych dalej opiekunami.
 4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pracownik może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 6. Pracownik nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunie.
 7. Pracownik, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 8. Z rozmowy z opiekunem dziecka sporządza się notatkę służbową.
 9. Pracownik nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 10. Pracownik nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 1. Pracownicy, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Ośrodka bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 3. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna. Z rozmowy z opiekunem dziecka sporządza się notatkę służbową.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 5. Upublicznienie przez pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 6. Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy): 
  1. wszystkie dzieci muszą być ubrane;
  2. zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 7. Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci:
  1. można używać tylko imion dzieci;
  2. nie ujawnia się informacji dotyczących miejsca zamieszkania dzieci;
  3. jeśli to możliwe należy zapytać dziecko o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, niezależnie od zgody mwyrażonej przez opiekuna dziecka. 

Weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, rejestrze z dostępem ograniczonym, zwanym dalej „rejestrem” podlegają następujące osoby:

 1. kandydaci do pracy – przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy,
 2. pracownicy – przed zmianą ich zakresu obowiązków lub skierowaniem do realizacji zadań wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
 3. zleceniobiorcy i usługodawcy – przed zawarciem umowy;
 4. osoby wskazane przez zleceniobiorcę lub usługodawcę do realizacji umowy – przed dopuszczeniem tych osób do realizacji zadań;
 5. wolontariusze – przed nawiązaniem stosunku wolontariatu;
 6. praktykanci – przed zawarciem umowy o praktyki;
 7. stażyści – przed rozpoczęciem stażu.
 8. Osoby wskazane w ust. 1 podlegają weryfikacji w rejestrze jeżeli zostały spełnione przesłanki określone w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

W przypadku zaobserwowania w obiektach Ośrodka popełnienia przestępstwa w stosunku do dziecka w tym przestępstwa na tle seksualnym lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dziecka należy:

 1. zapewnić osobie poszkodowanej bezpieczeństwo;
 2. w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy;
 3. oddzielić sprawców od siebie i od ofiar;
 4. zachować dyskrecję, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia;
 5. w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe (999);
 6. powiadomić opiekunów ofiar i sprawców, jeżeli są niepełnoletni;
 7. powiadomić Policję (997);
 8. zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców);
 9. sporządzić notatkę służbową dotyczącą przebiegu zdarzenia, podjętych działań oraz innych okoliczności istotnych dla sprawy.
 • 0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
   
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu
   
 • 800 12 02 26 Policyjny Telefon Zaufania.  Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
   
 • 116 111Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 801 12 00 02 - Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.
   Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz  niezbędną pomoc.
   
 • 801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania.
  Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie,  jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie  www.narkomania.org.pl
   
 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. 
  Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 801 24 70 70 - całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego
   Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/