null

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych odpłatnych lub bezpłatnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załącznik do Zarządzenia nr OSiR/021/49/2023

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych odpłatnych lub bezpłatnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzonych w salach fitness i halach Ośrodka

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe (dalej Ośrodek lub Organizator) jest organizatorem ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w obiektach sportowych Ośrodka i wskazanych w harmonogramach zajęć.
 2. Terminy zajęć oraz czas ich trwania jest określony w harmonogramie zajęć dostępnym w recepcji obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia. W zajęciach grupowych można uczestniczyć wyłącznie w dniu i godzinie określonej w harmonogramie zajęć. Wybór grupy i terminu zajęć następuje:
  1.  w przypadku zajęć nieodpłatnych z chwilą podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem;
  2. w przypadku zajęć odpłatnych z chwilą zakupu karnetu na zajęcia.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub ich odwołania bez podania przyczyny. W przypadku odwołania zajęć, jeżeli będzie to możliwe Organizator wyznaczy nowy termin i poinformuje o nim uczestników, a zmiana zostanie odnotowana w harmonogramie zajęć dostępnym w recepcji obiektu sportowego.
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Imiona i nazwiska oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia są ujęte w harmonogramie zajęć, dostępnym w recepcji obiektu sportowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej zajęcia bez uprzedniego powiadomienia uczestników zajęć.
 5. Zakres zajęć jest określony w założeniach merytorycznych dla poszczególnych zajęć, dostępnych w recepcji obiektu sportowego oraz na stronie internetowej Ośrodka www.sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld.
 6. Organizator w zależności od rodzaju zajęć zabezpiecza niezbędny sprzęt sportowy lub wskazuje uczestnikom wyposażenie niezbędne do zajęć.
 7. Uczestniczyć w zajęciach mogą osoby, które przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zapoznają się z niniejszym Regulaminem, złożą pisemne zobowiązanie do jego przestrzegania oraz złożą oświadczenie o nieposiadaniu przeciwwskazań do udziału w zajęciach – załącznik do Regulaminu.
 8. W zajęciach odpłatnych można uczestniczyć wyłącznie po wykupieniu karnetu w kasach Ośrodka.
 9. Cena zajęć odpłatnych jest określona w cenniku Ośrodka, który jest dostępny w kasach Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka www.sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
 10. Przed rozpoczęciem cyklu zajęć karnety na zajęcia odpłatne sprzedawane są wszystkim zgłaszającym się klientom. Karnet można wykupić na okres jednego miesiąca. Wniesienie opłaty za karnet jest jedyną formą rezerwacji uczestnictwa w zajęciach. Aby zachować prawo uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu należy dokonać opłaty za karnet na kolejny miesiąc nie później niż w dniu ostatnich opłaconych zajęć.
 11. W przypadku zajęć bezpłatnych nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 kolejnych zajęciach skutkuje wykreśleniem z listy uczestników zajęć i tym samym zwalnia miejsce w grupie.
 12. W przypadku wykupienia mniej niż 10 karnetów na zajęcia odpłatne w danej grupie, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy a osobom, które wykupiły karnety zaproponuje inne oferowane przez Ośrodek usługi lub zwróci pieniądze za zakupiony karnet. Zwrot pieniędzy możliwy jest jedynie na podstawie otrzymanego przy zakupie paragonu fiskalnego lub faktury.
 13.  Na podstawie jednego karnetu na zajęcia może wejść tylko jedna osoba. Karnet jest przypisany do danego uczestnika zajęć.
 14. Z karnetu ulgowego może skorzystać osoba posiadająca uprawnienia do ulgi zgodnie z cennikiem Ośrodka.
 15. Zamiana karnetu na inny rodzaj usługi, z wyjątkiem sytuacji rozwiązania grupy przez Organizatora nie jest możliwa.
 16. Opłata za niewykorzystaną część karnetu nie jest zwracana. Korzystanie z karnetu po okresie jego ważności nie jest możliwe.
 17. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas zajęć, a także nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w zajęciach.
 18. Uczestnik zajęć wykonuje ćwiczenia w stosunku do możliwości i wydolności własnego organizmu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania zdrowotne do ćwiczeń związanych z wysiłkiem fizycznym.
 19. Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia osoby prowadzącej zajęcia o tym fakcie.
 20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:
  1. punktualnego przychodzenie na zajęcia,
  2. przychodzenia na zajęcia w stroju i obuwiu sportowym adekwatnym do rodzaju zajęć,
  3. niespożywania podczas zajęć posiłków,
  4. przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
 21. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
  1. znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  2. zachowujące się agresywnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników zajęć.

Odnotowanie takiego zdarzenia skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa we wszystkich kolejnych zajęciach, a wniesiona za zajęcia opłata nie podlega zwrotowi.

 1. Uczestnik zajęć ma prawo do usługi zapewniającej mu bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, z uwzględnieniem rodzaju zajęć (możliwość skorzystania z szatni, sanitariatów itp.).
 2. W miejscu prowadzenia zajęć znajduje się sprzęt ratunkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Jeżeli uczestnikiem zajęć jest dziecko do 13 roku życia, nadzór nad dzieckiem przez cały czas jego pobytu w obiekcie, z wyjątkiem czasu, w którym bierze ono udział w zajęciach prowadzonych przez instruktora, sprawuje opiekun prawny uczestnika.
 4. W przypadku powtarzających się naruszeń niniejszego Regulaminu przez uczestnika Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia danego uczestnika z zajęć bez możliwości zwrotu wniesionych za zajęcia opat.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz regulaminach obiektów decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez udostępnienie jego treści w recepcjach obiektów sportowych Ośrodka.