Bezpieczne relacje kadry OSiR Mokotów z dziećmi i młodzieżą

 1. Szanujemy wszystkich bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 2. Reagujemy na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa.
 3. Stawiamy dobro i bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko.
 4. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci.
 5. Nie angażujemy dzieci do celów osobistych lub finansowych.
 6. Nie prowokujemy nieodpowiednich kontaktów z dziećmi.
 7. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 8. Szanujemy prywatność dzieci, nie otaczamy dzieci osobistą opieką, której dzieci nie potrzebują.
 9. Nie angażujemy się w niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych, w tym nie wdajemy się w prywatne rozmowy dzieci w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 10. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody zainteresowanych dzieci i ich rodziców.
 11. Dzielimy się swoimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci
  z rodzicami, kierownikiem czy dyrekcją OSiR Mokotów oraz innymi pracownikami OSiR Mokotów.
 12. Równoważymy potrzebę nadzoru z prawem dzieci do prywatności, np. nie ma konieczności obserwowania dzieci w szatni podczas przebierania się na zajęcia sportowe w OSIR.
 13. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.
 14. Uzyskaliśmy dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskaliśmy oświadczenia całego personelu dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.
 15. Zapewniamy swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 1. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci;
 2. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia;
 3. odpowiedzialności pracowników OSiR Mokotów zobowiązanych do podejmowania interwencji w sytuacji zaobserwowania symptomów krzywdzenia.

Zasady bezpieczeństwa powstały na podstawie zaleceń Prezydenta m.st. Warszawy

Ważne informacje

 • Wszystkie dzieci pozujące do zdjęć powinny być ubrane.
 • Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedsta­wiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 • Należy się upewnić, że fotograf lub osoba filmująca jest do tego uprawniona.
 • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 • Wizerunek podlega ochronie prawnej.
 • Należy pozyskać zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku, poinformować wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób będzie on wykorzystany.
 • Zakres publikowanych danych należy ograniczyć do minimum określonego w oświadczeniu czy regulaminie wydarzenia.
 • W razie wątpliwości kwestię publikacji zdjęcia należy skonsultować z radcą prawnym/ inspektorem ochrony danych.
 • Warto zarezerwować czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej/mediach społecznościowych uwzględniając znak wodny.
 • Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku w sytuacji zapłaty za pozowanie.
 • Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie w sytuacji utrwalania wizerunku osoby stanowiącej większej całości (zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, fotorelacja).

Podejmowanie czynności zgodnie z procedurą zapewni poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej, a konsekwentne stosowanie procedury zapewni bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:

 • celowe popychanie, kopanie, bójki;
 • stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie OSiR Mokotów, posiadanie niebezpiecznych substancji;
 • wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do kolegów czy pracowników OSiR Mokotów;
 • nierespektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie OSiR Mokotów;
 • wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie;
 • dewastowanie mienia OSiR Mokotów i cudzej własności, itp.

Przez zachowanie przemocowe rozumie się:

 • powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne;
 • ciągłe zastraszanie;
 • powtarzające się konflikty koleżeńskie.

Jeśli przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami tj.:

 • Poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego - pisemnie lub telefonicznie;
 • Poinformuj odpowiednie służby.
 • Podstawowym celem Twojego działania jest zatrzymanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętaj, że procedury nie uwzględniają interpretacji zdarzeń, złożoności życia i okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji musisz wziąć pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizuj zgodnie ze swoimi kompetencjami w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami czy instytucjami.

Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00;

 • 116 111- Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl;

 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka;

Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15 do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl

 • 801 12 00 02 - Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz niezbędną pomoc.

 • 801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania.

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl;

 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.

Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl;

 • 801 24 70 70 - całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.

Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl;

 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego.

Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu www.itaka.org.pl