O nas Centrum Sportu Wilanów

Napis Centrum Sportu Wilanów na parkiecie sali gimnastycznej

Zajmujemy się propagowaniem aktywności fizycznej wśród mieszkańców Wilanowa, a także organizacją zajęć, zawodów oraz imprez sportowych.

Do zakresu działań Centrum Sportu Wilanów należy:

  1. propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
  2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  3. tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  4. zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
  5. utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  6. udostępnianie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
  8. budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Status prawny 

Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Centrum prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zostało utworzone na podstawie Uchwały nr LXXI/1850/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów, uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą:

  • Nr LXXXV/2194/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 poz. 6880)
  • Nr LIII/1637/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 poz. 7846).

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 949/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania zakładowi budżetowemu m.st. Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów składników majątku m.st. Warszawy zostało ono wyposażone w dodatkowy majątek - obiekt przy ul. Wiertniczej 26a.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 324/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przekazania do zarządzania i gospodarowania Centrum Sportu Wilanów części działki ewidencyjnej  nr 18 z obrębu 1-06-13 przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z przekazaniem składników majątkowych.