Bezpieczne relacje kadry CRS Bielany z dziećmi i młodzieżą

 1. Szanujemy wszystkich bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 2. Reagujemy na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa.
 3. Stawiamy dobro i bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko.
 4. Reagujemy na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci.
 5. Nie angażujemy dzieci do celów osobistych lub finansowych.
 6. Nie prowokujemy nieodpowiednich kontaktów z dziećmi.
 7. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 8. Szanujemy prywatność dzieci, nie otaczamy dzieci osobistą opieką, której dzieci nie potrzebują.
 9. Nie angażujemy się w niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych, w tym nie wdajemy się w prywatne rozmowy dzieci w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 10. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych/prywatnych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody zainteresowanych dzieci i ich opiekunów.
 11. Dzielimy się swoimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci z opiekunami, kierownikiem czy dyrekcją CRS oraz innymi pracownikami CRS.
 12. Równoważymy potrzebę nadzoru z prawem dzieci do prywatności, np. nie ma konieczności obserwowania dzieci w szatni podczas przebierania się na zajęcia sportowe w CRS.
 13. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci.
 14. Uzyskaliśmy dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym pracowniku CRS mającym kontakt z dziećmi oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
 15. Zapewniamy swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: 
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci;
 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia;
 • odpowiedzialności pracowników CRS zobowiązanych do podejmowania interwencji w sytuacji zaobserwowania symptomów krzywdzenia 

Zasady bezpieczeństwa powstały na podstawizaleceń Prezydenta m.st. Warszawy

Ważne informacje

 1. Możliwa jest rejestracja wizerunku dzieci i młodzieży wyłącznie w poniższych przypadkach:
  • Rejestracja związana z monitoringiem obiektu i pomieszczeń;
  • Rejestracja za wyraźną zgodą opiekuna dziecka;
  • Rejestracja podczas imprez i wydarzeń organizowanych w obiektach CRS
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedsta­wiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. W razie, gdy rejestracja wizerunku dzieci następuje przed osobę trzecią, upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 5. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia CRS. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor CRS.
 1. Jeżeli zachodzi taka konieczność, używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
 2. Zapytaj dziecko o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku.
 3. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, poproś o zgodę rodziców/opiekunów dziecka i poinformuj wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać wizerunek dziecka.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 5. Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej.  Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera Twojej organizacji, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera.
 1. Podejmowanie czynności zgodnie z procedurą zapewni poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej, a konsekwentne stosowanie procedury ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 2. Jeśli przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami tj.:
 • poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego - pisemnie, osobiście lub telefonicznie;
 • poinformuj odpowiednie służby.

Podstawowym celem Twojego działania jest zatrzymanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętaj, że procedury nie uwzględniają interpretacji zdarzeń, złożoności życia i okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji musisz wziąć pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizuj zgodnie ze swoimi kompetencjami w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami czy instytucjami.

 • 0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
   
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu
   
 • 800 12 02 26 Policyjny Telefon Zaufania.  Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
   
 • 116 111Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 801 12 00 02 - Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.
   Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz  niezbędną pomoc.
   
 • 801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania.
  Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie,  jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie  www.narkomania.org.pl
   
 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. 
  Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 801 24 70 70 - całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl(otwiera się w nowej karcie)
   
 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego
   Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/