Statut Białołęckiego Ośrodek Sportu

Logo Białołęckiego Ośrodka Sportu

Załącznik
do uchwały nr LXIV/2092/2022
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 12 maja 2022 r.

§ 1. Białołęcki Ośrodek Sportu, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest m.st. Warszawa.

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy:

  1. propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
  2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  3. tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych;
  4. zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
  5. utrzymanie obiektów, trenów i urządzeń, o których mowa w pkt. 4;
  6. udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt. 4;
  7. współpraca z organizacjami I instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
  8. budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

§ 6.

  1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępców w liczbie nie większej niż dwóch.
  2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Ośrodka oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 7. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Numer wersji: 28; Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2022 09:11


Rada Miasta Stołecznego Warszawa, Uchwała LXIV/2029/2022