Misja Białołęckiego Ośrodka Sportu

Widok z lotu ptaka. Centralnie boisko piłkarskie z zieloną sztuczną trawą i wyrysowanymi liniami pól. Poniżej bieżnia lekkoatletyczna i fragment parkingu, powyżej kort i ścianka tenisowa oraz boisko wielofunkcyjne, za nimi budynki mieszkalne. Po prawej budynki BOS i szkoły.
Boisko piłkarskie Białołęckiego Ośrodka Sportu.

Białołęcki Ośrodek Sportu jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zadań Ośrodka należy:

  1. propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
  2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  3. tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
  4. zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi;
  5. utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  6. udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
  7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
  8. budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.