Polityka Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem w BOS

Oświadczenie dotyczące Polityki Ochrony Dziecka

Każde dziecko, z którym pracownicy BOS lub współpracownicy mają kontakt, niezależnie od wieku, pochodzenia etnicznego, sprawności itp. ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami krzywdy oraz zaniedbywania i wykorzystywania.

Zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników/współpracowników BOS jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy BOS mają obowiązek traktowania dzieci z szacunkiem, z uwzględnieniem ich potrzeb. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników BOS przemocy wobec dzieci.

BOS poprzez wprowadzone procedury będzie zapobiegał, zgłaszał i reagował na wszelkie formy krzywdy lub zaniedbania wobec dzieci.

Cel Polityki Ochrony Dziecka

Polityka ma za zadanie ochronę dzieci, korzystających z obiektów BOS, przed wszelką krzywdą. Stanowi informację dla pracowników i współpracowników o obowiązkach związanych z ochroną dzieci.

Objaśnienie terminów

 1. Polityka – dokument regulujący kwestie ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Białołęckim Ośrodku Sportu w Warszawie.
 2. BOS — Białołęcki Ośrodek Sportu
 3. Dziecko - każda osoba do osiągnięcia pełnoletności (tj. do ukończenia 18 roku życia).
 4. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego, czynu karalnego, każde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz zaniechanie działań ze strony rodzica/opiekuna prawnego, pracownika lub współpracownika BOS, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka.
 5. Przemoc fizyczna - działanie wobec dziecka, które powoduje urazy na jego ciele, bicie go, szarpanie, popychanie, zadawanie bólu, grożenie.
 6. Przemoc emocjonalna/psychiczna – naruszanie godności osobistej ukierunkowanej na wyrządzenie szkody psychicznej poprzez poniżanie, wyzywanie, emocjonalne odrzucanie, zastraszanie, nieposzanowanie potrzeb, nadmierne wymagania w stosunku do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.
 7. Przemoc rówieśnicza - to zachowanie polegające na umyślnym łamaniu pewnych norm (często prawnych), polegające na działaniu bądź zaniechaniu działań. Do przemocy rówieśniczej dochodzi w konkretnej grupie działającej na określonym obszarze/w określonym miejscu, popełniana przez małoletniego/małoletnich w stosunku do innego nieletniego/innych nieletnich. Bardzo często te same osoby pełnią na przemian rolę ofiar i sprawców. Małoletni sprawcy mogą dopuszczać się czynów karalnych takich jak: gróźb, szantażu, zniewagi, zniesławienia, pobicia, zmuszania do wykonania określonych czynności, niszczenie rzeczy, kradzież, rozboju czy przemocy seksualnej, wykluczenia z grupy rówieśniczej, namawiania innych do odrzucenia ofiary, rozpowszechniania plotek itp.
 8. Zaniedbywanie dziecka – brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych (takich jak: właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja) jak i psychicznych (takich jak: poczucie bezpieczeństwa, doświadczanie miłości i troski).
 9. Pracownik/Współpracownik BOS — każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę /umowy zlecenia lub innej dotyczącej współpracy, zaangażowana w prace BOS, np. wolontariusze, stażyści, praktykanci.

Zasady bezpiecznych relacji na linii BOS – dziecko:

 1. Pracownicy BOS, współpracownicy w tym wolontariusze, praktykanci, pracownicy tymczasowi oraz społeczni znają treść dokumentu „Polityka Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem” są zobowiązani do jej stosowania w codziennej pracy.
 2. Dobro i bezpieczeństwo dzieci traktowane jest priorytetowo.
 3. Traktujemy z szacunkiem wszystkie dzieci bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.
 4. Pracownicy BOS w codziennych kontaktach z dziećmi kierują się następującymi zasadami:
  1. osoba dorosła szanuje dziecko i jego prywatność;
  2. osoba dorosła uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka;
  3. osoba dorosła zwraca się do dziecka językiem zrozumiałym;
  4. osoba dorosła nie wyraża krytycznych, ośmieszających opinii, uwag i osądów wobec dziecka;
  5. osoba dorosła w żaden sposób nie dyskryminuje dziecka;
  6. osoba dorosła nie wykorzystuje przewagi fizycznej i psychicznej wobec dziecka (nie bije, nie szarpie, nie stosuje siły fizycznej...);
  7. osoba dorosła reaguje na wszelkie formy obrażania, zastraszania i nietolerancji. Dotyczy to również form przemocy: fizycznej, psychicznej jak i rówieśniczej.
 5. Pracownicy BOS nie angażują się w prywatne rozmowy w mediach społecznościowych pomiędzy dziećmi (klientami BOS). Nie zamieszczają komentarzy ani nie udostępniają zdjęć, które mogłyby zagrozić dobru dzieci lub wyrządzić im krzywdę.
 6. Personel BOS informuje o swoich obawach, dotyczących bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dzieci, rodziców, opiekunów oraz Dyrekcję BOS. Szczególnie w sytuacji stwierdzenia zachowań noszących znamiona przemocy.
 7. Dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą nadzoru nad dzieckiem i jego prawem do prywatności.

Procedura zgłaszania podejrzeń krzywdzenia dziecka

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, każdy pracownik bądź współpracownik BOS zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora lub osoby zastępującej o zaistniałej sytuacji wraz ze sporządzeniem notatki służbowej. Zgłoszenia można dokonać osobiście bądź pisemnie wysyłając e-mail na adres sekretariat@bos.waw.pl
 2. Każde zgłoszenie, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej traktowane jest z należytą powagą i dokładnie sprawdzane.
 3. Pracownicy i współpracownicy BOS biorący udział w interwencji mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji związanych z wyjaśnianą sytuacją.
 4. Każde podjęcie interwencji rozpoczyna się od poinformowania opiekuna dziecka (o ile jest to możliwe) o podejrzeniu jego krzywdzenia, jeśli nie zagraża to dobru dziecka.

Procedura interwencji

Procedura interwencji w przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika/ współpracownika BOS.

 1. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu krzywdzenia dziecka przez pracownika lub współpracownika BOS, osoba ta ma obowiązek do niezwłocznego zgłoszenia zaistniałej sytuacji Dyrektorowi BOS w celu podjęcia kroków mających na celu ocenę sytuacji.
 2. Każde zgłoszenie traktowane jest z powagą i badane z należytą starannością.
 3. Dyrektor lub osoba zastępująca wzywa pracownika bądź współpracownika BOS, w stosunku do którego kierowane są podejrzenia i informuje go o otrzymanym zgłoszeniu, następnie przeprowadza rozmowę wyjaśniającą w celu oceny okoliczności zdarzenia z jednoczesnym spisaniem protokołu z przeprowadzonej rozmowy.
 4. W zależności od ustaleń poczynionych w trakcie rozmowy, o której mowa w pkt 3 przeprowadzona zostaje również rozmowa z dzieckiem i jego opiekunem w bezpiecznej dla niego przestrzeni.
 5. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.
 6. W przypadku gdy ponownie zostaną zgłoszone zarzuty w stosunku do tego samego pracownika lub współpracownika Dyrektor BOS lub osoba zastępująca podejmie środki dyscyplinarne adekwatne do zaistniałej sytuacji z możliwością rozwiązania umowy z pracownikiem/ współpracownikiem włącznie.
 7. W przypadku powzięcia informacji, że pracownik lub współpracownik BOS dopuszcza się przestępstwa lub wykroczenia na szkodę dziecka, Dyrektor BOS lub osoba zastępująca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o powyższym Policji. Obowiązek ten ma charakter prawny i wynika z art. 304 Kodeksu postępowania karnego.
 8. O zawiadomieniu niezwłocznie powiadamiani są opiekunowie dziecka oraz ustalony zostaje plan pomocy i wsparcia dziecka adekwatnie do jego potrzeb.

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

BOS uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zobowiązany jest do zapewnienia powyższego.

Zasady utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy)

 1. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci w ramach prowadzonych zajęć i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 2. Utrwalanie wizerunku dziecka na rzecz BOS (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka itp.) możliwe jest po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. (nie dotyczy systemów monitoringu CCTV).
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów prawnych na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać do Dyrektora BOS lub osoby zastępującej.

Zasady publikowania wizerunków dzieci

 1. Na przetwarzanie wizerunku dziecka należy pozyskać zgodę od rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Zakres publikowanych danych dziecka należy ograniczyć do minimum określonego w oświadczeniu czy regulaminie wydarzenia.
 3. W razie wątpliwości należy poprosić specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej/mediach społecznościowych.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów prawnych na publikowanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

BOS 2023/37