Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Białołęckiego Ośrodka Sportu

Białołęcki Ośrodek Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Białołęckiego Ośrodka Sportu(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne dwa przez wiatrołap do holu głównego:
Od strony ul. Światowida. Wejście z poziomu terenu, od strony parkingów.
Od strony ul. Erazma z Zakroczymia. Wejście z poziomu terenu.
Trzecie - łącznik ze Szkołą Podstawową 34.
Wejście klatką schodową bez windy (przejście wyłącznie dla grup uczniów wraz z opiekunem).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie kondygnacje,
Recepcja znajduje się w holu głównym na parterze po wejściu do budynku.
Schody na kondygnację znajdują się na wprost recepcji.
W budynku w holu głównym obok recepcji znajduje się dostosowana winda.
Szatnia w holu głównym;

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform,
Wejście do obiektu dostosowane do wjazdu wózkiem,
Drogi i korytarze w ośrodku są szerokie z poręczami przy ścianach, umożliwiające przejazd wózka.
Schody oraz pochylnie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oznakowane kontrastowym kolorem.
Brak pasów prowadzących oraz pól uwagi.
Winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Węzły sanitarne: (3 toalety) dla osób z niepełnosprawnością – ogólnodostępne, (2 na parterze i 1 na piętrze).
Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, salka gimnastyczna) są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami,
Dwie przebieralnie sportowe wyposażone w toalety oraz prysznice dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Rodzinna przebieralnia pływalni jest dostosowana dla niepełnosprawnościami, wyposażona w dostosowane toaletę oraz prysznic.
Płyta pływalni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście i wyjście z niecki pływalni wymaga asysty – brak podnośnika basenowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przed budynkiem Białołęckiego Ośrodka Sportu oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem parking dla rowerów i hulajnóg.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W recepcji dostępny tłumacz polskiego języka migowego online
Recepcja wyposażona w pętlę indukcyjną,
Brak informacji głosowych,
Pomieszczenia wyposażone w oznaczenia w alfabecie braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących, kontrastowe opisy dla osób słabowidzących oraz odczyt numeru i opisu pomieszczenia z wykorzystaniem NFC.

Informacje dotyczące dojazdu
Dojście z przystanku Mehoffera 01, autobusy 133,186, 509,
Dojście z przystanku Mehoffera 02, autobusy 126,186,509,
Dojście z przystanku Mehoffera 04, autobusy 126,133,
Dojście z przystanku Mehoffera 05, tramwaje 2, 17,
Dojście z przystanku Mehoffera 06, tramwaje 2, 17.

Inne istotne
Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku Orlik 2012
ul. Krzyżówki/Kowalczyka, 03-193 Warszawa


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do zaplecza szatniowo-sanitarnego prowadzi jedno wejście od strony ul. Krzyżówki.
Zaplecze kontenerowe posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wejście do szatni umożliwia przejazd wózka.
Drogi na terenie ośrodka są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
Brak schodów i wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform,
Brak pasów prowadzących oraz pól uwagi.
Węzły sanitarne: toaleta dla osób z niepełnosprawnością – ogólnodostępna.
Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz boiska są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami z uwagą poniżej,
Płyta boiska piłkarskiego ze względu na rodzaj nawierzchni nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przy boisku Orlik 2012 oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie parking dla rowerów i hulajnóg.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zapewnione prawo wstępu na teren osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt bez obsługi.
Brak – tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dotyczące dojazdu
Dojście z przystanku Konwaliowa 02, autobusy 186, 326, 509, 516, 518, 705, 723, 731, 735, 736
Postój taksówek ul Żerańska.

Inne istotne
Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku Syrenka V przy ul. Picassa,
03-126 Warszawa oraz Strefa Sportu przy ul. Picassa, 03-126 Warszawa


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do zaplecza szatniowo-sanitarnego prowadzi jedno wejście od strony Parku Picassa
Zaplecze kontenerowe posiada jedną kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Wejście do szatni i toalet umożliwia przejazd wózka.
Drogi na terenie obiektu są szerokie, umożliwiające przejazd wózka.
Przy schodach do zaplecza szatniowo-sanitarnego jest pochylnia dla wózków (schody oraz pochylnia oznakowane kontrastowym kolorem).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform,
Brak pasów prowadzących oraz pól uwagi.
Węzły sanitarne: toaleta dla osób z niepełnosprawnością – ogólnodostępna.
Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz boiska są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami z uwagą poniżej,
Płyta boiska piłkarskiego ze względu na rodzaj nawierzchni nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Obiekt nie posiada parkingu dla samochodów.
Na terenie parking dla rowerów i hulajnóg.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zapewnione prawo wstępu na teren osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Obiekt bez obsługi.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak – informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
Brak – oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dotyczące dojazdu
Dojście z przystanku Picassa 02, autobusy 314, 518.

Inne istotne
Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu.
Dwa wejścia przez łączniki ze szkół (przejście wyłącznie dla grup uczniów wraz z opiekunem):
SP 342 na poziomie terenu.
SP 366 Wejście klatką schodową bez windy, wejście posiada równoległą pochylnię.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada jedną kondygnacje,
Recepcja znajduje się w holu głównym na parterze po wejściu do budynku.
Szatnia w holu głównym;

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform,
Wejście do obiektu dostosowane do wjazdu wózkiem,
Drogi i korytarze w ośrodku są szerokie z poręczami przy ścianach, umożliwiające przejazd wózka.
Schody oraz pochylnie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oznakowane kontrastowym kolorem.
Brak pasów prowadzących oraz pól uwagi.
Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia.
Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (sala sportowa, salka gimnastyczna) są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami,
Dwie przebieralnie sportowe wyposażone są w toalety oraz prysznice dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu przed budynkiem Białołęckiego Ośrodka Sportu oznakowano 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem parking dla rowerów i hulajnóg.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W recepcji dostępny tłumacz polskiego języka migowego online
Recepcja wyposażona w pętlę indukcyjną,
Brak informacji głosowych,
Pomieszczenia wyposażone w oznaczenia w alfabecie braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących, kontrastowe opisy dla osób słabowidzących oraz odczyt numeru i opisu pomieszczenia z wykorzystaniem NFC.

Informacje dotyczące dojazdu
Dojście z przystanku Nowodwory 02, autobusy 126,186, 509, 516, 518
Dojście z przystanku Nowodwory 06, tramwaje 2,17
Dojazd ze stacji metra Marymont autobusem 518 lub tramwajem 17

Inne istotne
Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: warszawa19115.pl(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.