Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci

 1. Szanujemy wszystkich bez względu na ich wiek, przekonania i pochodzenie.
 2. Dobro i bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze.
 3. Reagujemy na każde obraźliwe zachowanie oraz wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród dzieci i młodzieży.
 4. Szanujemy prywatność dzieci i młodzieży, a dzieci nie otaczamy osobistą opieką, jeśli jej nie potrzebują.
 5. Nie stosujemy w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej.
 6. Konsekwentnie unikamy niewłaściwego używania mediów społecznościowych, w tym unikamy prywatnych rozmów z dziećmi w mediach społecznościowych i nigdy nie zamieszczamy komentarzy ani nie udostępniamy zdjęć, które mogłyby zagrozić ich dobru lub wyrządzić im krzywdę.
 7. Nie publikujemy zdjęć ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych bez zgody zainteresowanych dzieci i ich rodziców.
 8. Dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży, utrzymujemy dobre relacje z ich opiekunami.
 9. Szanujemy prawa dzieci i młodzieży do prywatności, ograniczając nadzór do koniecznego minimum, np. podczas przebierania się w szatni przed zajęciami w Ośrodkach Aktywnej Warszawy.
 10. Gdy zauważymy lub otrzymamy informację o naruszeniach powyższych zasad, niezwłocznie informujemy o takim zdarzeniu Dyrektora Aktywnej Warszawy, który następnie przeprowadza postępowanie wyjaśniające z pracownikiem, a także zawiadamia o jego wyniku rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Zasady bezpieczeństwa powstały na podstawie zaleceń Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Ważne informacje

 1. Wszystkie dzieci pozujące do zdjęć powinny być ubrane.
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedsta­wiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. Należy się upewnić, że fotograf lub osoba filmująca jest do tego uprawniona.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 1. Wizerunek podlega ochronie prawnej.
 2. Należy pozyskać zgodę od rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie wizerunku, poinformować wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób będzie on wykorzystany.
 3. Zakres publikowanych danych należy ograniczyć do minimum określonego w oświadczeniu czy regulaminie wydarzenia.
 4. W razie wątpliwości kwestię publikacji zdjęcia należy skonsultować z radcą prawnym/ inspektorem ochrony danych.
 5. Warto zarezerwować czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej/mediach społecznościowych uwzględniając znak wodny.
 6. Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku w sytuacji zapłaty za pozowanie.
 7. Nie ma konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie w sytuacji utrwalania wizerunku osoby stanowiącej większej całości (zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, fotorelacja).

Podejmowanie czynności zgodnie z procedurą zapewni poczucie bezpieczeństwa osobie interweniującej, a konsekwentne stosowanie procedury zapewni bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:

 • celowe popychanie, kopanie, bójki;
 • stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie Ośrodków Aktywnej Warszawy, posiadanie niebezpiecznych substancji;
 • wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do kolegów czy pracowników Aktywnej Warszawy
 • nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie Aktywnej Warszawy;
 • wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie;
 • dewastowanie mienia Aktywnej Warszawy i cudzej własności, itp.

Przez zachowanie przemocowe rozumie się:

 • powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne;
 • ciągłe zastraszanie;
 • powtarzające się konflikty koleżeńskie.

Jeśli przyjąłeś zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia dziecka lub sam zaobserwowałeś niepokojące symptomy postępuj zgodnie z przyjętymi procedurami tj.:

 • poinformuj o tym fakcie bezpośredniego przełożonego - pisemnie lub telefonicznie;
 • poinformuj odpowiednie służby.

Podstawowym celem Twojego działania jest zatrzymanie krzywdzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku poprzez szybką i skuteczną interwencję. Jednocześnie pamiętaj, że procedury nie uwzględniają interpretacji zdarzeń, złożoności życia i okoliczności, w których to samo zdarzenie może mieć różny przebieg, przyczyny i skutki. Przy podejmowaniu interwencji musisz wziąć pod uwagę wyjątkowość każdej sytuacji i konieczność dostosowania się do jej warunków. Pomoc dziecku krzywdzonemu realizuj zgodnie ze swoimi kompetencjami w porozumieniu z przełożonym i we współpracy z innymi służbami czy instytucjami.

 • 0 800 12 01 48 - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny).
   
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu.
   
 • 800 12 02 26 - Policyjny Telefon Zaufania.  Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 8 do 22.
   
 • 116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl
   
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  Numer telefonu skierowany do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl
   
 • 80 112 00 02 - Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą.
   Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz  niezbędną pomoc.
   
 • 801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania.
  Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie,  jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani ora zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl.
   
 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Telefon czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl
   
 • 801 24 70 70 - całodobowa linia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl
   
 • 116 000 – numer telefonu alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego
   Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/.
   
 • 112 – numer alarmowy.