Deklaracja dostępności serwisu Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu informacyjnego Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Bartłomiej Stępień.
 • E-mail: dostepnosc@aktywnawarszawa.waw.pl
 • Telefon: +48 22 162 72 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Ośrodek Rozbrat ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Rozbrat. Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Recepcja znajduje się w holu głównym po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku
 • Wejście do budynku zostało przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (winda).

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
 • Wejście do szatni głównej znajdującej się na parterze umożliwia przejazd wózka;
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze;
 • W budynku nie ma windy.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, przy wejściu, obok recepcji
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz poszczególne obiekty sportowe (pływalnia, sala sportowa, siłownia) nie są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami, (siłownia znajduje się na piętrze 2, sala sportowa na poziomie -1, pływalnia na poziomie -2)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem, piętrem 1 (siłownia), a poziomem -1 (sala sportowa) i poziomem -2 (pływalnia i szatnie) w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wyznaczono jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • Od godziny 16:00 dostępny jest parking dla klientów ośrodka

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Możliwość kożystania z tłumacza polskiego języka migowego online
 • Mozliwość korzystania z pętli indukcyjnej
 • Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Informacje dotyczące dojazdu
 • Dojście z przystanku Rozbrat, autobusy 107, 108, 109, 159, 162, 171
 • Dojazd ze stacji metra M1 Centrum autobusem 107, 109, 171
 • Dojazd ze stacji metra M2 Centrum Nauki Kopernik autobusem 162

 

Dostępność architektoniczna innych ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/.(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie).
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.