Konkursy ofert

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póz. zm.) nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (zwanymi „organizacjami pozarządowymi”) prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w następujących formach: powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Powierzanie oraz wspieranie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Konkursy ofert

Małe dotacje Charakterystyka projektu składanego w ramach małych dotacji.
Wolontariat Wolontariat w konkursach
Dostępność Informacje dotyczące zapewnienia dostępności.