Dostępność to cecha środowiska (przestrzeni fizycznej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, rzeczywistości cyfrowej), dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać jak największa liczba osób na zasadzie równości z innymi, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, sprzętu itd.

Kogo dotyczy dostępność

Dostępność dotyczy wszystkich, lecz w największym stopniu jej brak odczuwają osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym: osoby o ograniczonej mobilności (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche, słabosłyszące, głuchoniewidome, osoby starsze i osłabione chorobami, osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego), kobiety w ciąży, małe dzieci,  osoby z małymi dziećmi (w tym z wózkami), osoby o nietypowym wzroście, z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Dla wielu takich osób dostępność jest warunkiem koniecznym do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym lokalnej społeczności, miejsca pracy, szkoły, kraju.

Zapewnianie dostępności

Dostępność w nowych inwestycjach można zapewniać poprzez zastosowanie projektowania uniwersalnego, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Zapewnianie dostępności obejmuje także usuwanie istniejących barier poprzez tzw. racjonalne usprawnienia – np. technologie asystujące i kompensacyjne. Wiele rozwiązań, z których na co dzień chętnie korzystamy, powstało z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, jak np. autobusy niskopodłogowe, podjazdy, informacja głosowa itp.

Każdy podmiot publiczny jest zobowiązany ustawowo do spełniania minimalnych wymagań w obszarze zapewniania dostępności oraz uwzględniać te wymagania przy zlecaniu zadań publicznych i kontraktowaniu usług, dostaw i robót.

Informacje o dostępności

Na stronie poświęconej dostępności znajdziesz zebrane informacje dotyczące zadań związanych z zapewnieniem dostępności, które realizujemy w Urzędzie. Informacje umieściliśmy w poniższych zakładkach tematycznych.
 

W celu złożenia skargi na brak dostępności w Urzędzie m.st. Warszawy należy pobrać poniższy wniosek i przesłać go do właściwego biura, dzielnicy lub jednostki organizacyjnej.

Załączniki:

Dostępność:

Wydarzeń

Wytyczne dotyczące dostępnosci wydarzeń publicznych.

Informacyjna

Wytyczne dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Cyfrowa

Wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej

Architektoniczna

Wytyczne dotyczące dostępnosci architektonicznej.