null

Złóż wniosek o stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plakat informacyjny.

Trwa nabór wniosków o stypendium sportowe m.st. Warszawy w 2022 roku, adresowane do warszawskich sportowców, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w randze mistrzowskiej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w kategorii wiekowej: junior, młodzieżowiec, senior, a także do trenerów zawodników olimpijskich.

Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

 1. stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy (sporty: olimpijskie – miejsca 1-8 lub 1-6, paraolimpijskie i głuchych – miejsca 1-3)
 2. stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy (wybrane sporty Systemu Sportu Młodzieżowego – SSM – miejsca 1-3 lub 1-6 w kategorii wiekowej: junior, młodzieżowiec, senior oraz sporty: paraolimpijskie i głuchych – miejsca 4-6)
 3. stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/1157/2020(otwiera się w nowej karcie) Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski wypełnia się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: https://stypendia.um.warszawa.pl

W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ (zakłada konto) pełnoletni kandydat. W przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. 

Dane podane podczas rejestracji tj.: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne na wniosku w rubryce Wnioskodawca.

Kto może złożyć wniosek?

 • pełnoletni kandydat/kandydatka,
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

 1. Zarejestrowany wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz (imię i nazwisko Wnioskodawcy). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można:
 • złożyć w siedzibie biura: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 – Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),
 • lub wysłać na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

WAŻNE! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

 1. W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:
 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wypełniony i zarejestrowany w systemie ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany,
 2. zaświadczenie (w oryginalne, nie skan/kserokopia) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:
 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp. lub w grach zespołowych
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.
 1. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Można jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy.

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

W tytule wpłaty wpisz: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

 1. oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).

Oświadczenie zawodnika, potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

 1. komunikat/wyciąg z zawodów (dodatkowo, nie obligatoryjne).

Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu z wynikami powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Kontakt

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 pod nr telefonu: +48 22 443 24 63 (w sprawie stypendium młodzieżowego) oraz +48 22 443 24 89 (w sprawie stypendium olimpijskiego oraz trenerskiego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl