null

Wnioski - zmiana danych, wyciąg, likwidacja, wykreślenie klubu z ewidencji.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wzory wniosków - zmiana danych, wyciąg z ewidencji

Ważne Informacje:
1. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wpisu należy składać w oryginale.
2. Nr rachunku bankowego właściwego dla uiszczania opłat skarbowych od wyciągu z ewidencji oraz zmian danych w ewidencji: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

I. Załączniki podstawowe do wniosku o wpis zmian do ewidencji:  - wzór wniosku zał. nr 1
1. protokół z zebrania organu, który podjął uchwałę w przedmiocie zmian,
2. uchwały odzwierciedlające dokonane zmiany, o ile nie zostały ujęte w treści protokołu,
3. lista obecności z zebrania organu, o którym mowa w pkt 1,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.

IA  Załączniki dodatkowe w przypadku dokonania konkretnych zmian:

  • wniosek o wpis zmian statutu – uchwała walnego zebrania ws.zmian konkretnych paragrafów statutu z przytoczeniem dotychczasowego oraz nowego brzmienia, tekst jednolity statutu zawierający postanowienia po dokonanych zmianach, podpisany przez Zarząd,
  • wniosek o wpis zmiany adresu - dokument, z którego wynika, że podmiot ubiegający się o wpis zmiany adresu, posiada tytuł prawny do korzystania z nowego adresu,
  • wniosek o wpis zmian w składzie władz – protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej, odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom  władz wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami, o ile nie zostały zawarte w treści protokołu, – wyłącznie, gdy funkcje (np. Prezesa, Sekretarza itp.) w składzie Zarządu/Komisji Rewizyjnej powierzane są bezpośrednio podczas posiedzenia Zarządu/Komisji Rewizyjnej.

II. Załącznik do wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji: - wzór wniosku (gdy wnioskodawcą jest Klub) zał. nr 2
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

III. Załączniki do zawiadomienia likwidatora, dotyczącego rozwiązania Klubu i rozpoczęcia likwidacji: - wzór zawiadomienia zał. nr 3
1. protokół Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator,
2. uchwały Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator, o ile nie zostały zawarte w protokole,
3. lista obecności członków na Walnym Zebraniu, o którym mowa w pkt 1.

IV. Załączniki do wniosku o wykreślenie Klubu z ewidencji: - wzór wniosku zał. nr 4
1. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.,
2. sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami.

Kontakt: Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, Pl. Defilad 1, pokój 1122, 00-901 Warszawa, tel. +48 22 44 324 80 i 81.

Załączniki: