null

Stypendium sportowe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy na 2022 rok rozpocznie się 1 października i zakończy 31 grudnia 2021 roku.

Wniosek wypełnia się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) pod adresem: www.um.warszawa.pl/stypendia

 

 

 

Stypendium sportowe m.st. Warszawy – rodzaje

Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

 1. stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy (sporty: olimpijskie - miejsca 1-8 lub 1-6, paraolimpijskie i głuchych - miejsca 1-3)
 2. stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy (wybrane sporty Systemu Sportu Młodzieżowego - miejsca 1-6 lub 1-3 oraz sporty: paraolimpijskie i głuchych - miejsca 4-6)
 3. stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego)

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

Obowiązujące regulaminy szczegółowe Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM):

Akrobatyka sportowa -trampolina Gimnastyka artystyczna Karate Kręglarstwo Piłka nożna-męzczyzn Podnoszenie ciężarów Tenis
Akrobatyka sportowa -zespoły, skoki Gimnastyka sportowa Karate tradycyjne Lekkoatletyka Piłka ręczna plażowa Rugby Tenis stołowy
Badminton Golf Karate WKF Łucznictwo Piłka ręczna Snowboard Triathlon
Baseball i Softball Hokej na lodzie Kickboxing Łyżwiarstwo figurowe Piłka siatkowa Sporty saneczkowe Unihokej
Biathlon letni Hokej na trawie Kolarstwo Łyżwiarstwo szybkie - tor długi Piłka siatkowa plażowa Strzelectwo sportowe Wioślarstwo
Biathlon zimowy Jeździectwo Kolarstwo górskie Łyżwiarstwo szybkie - tor krótki Piłka wodna Sumo Wspinaczka sportowa
Bieg na orientację Judo Kolarstwo szosowe Narciarstwo alpejskie Pływanie Szachy Zapasy
Boks Kajakarstwo Kolarstwo torowe Narciarstwo klasyczne Pływanie skoki do wody Szermierka

Żeglarstwo

Brydż sportowy Kajakarstwo - slalom Koszykówka Pięciobój nowoczesny Pływanie synchroniczne Taekwondo ITF
Curling Kajakarstwo klasyczne Koszykówka 3x3 Sporty motorowe Pływanie wody otwarte

Taekwondo olimpijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin naboru i miejsce złożenia wniosku

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

1. Zarejestrowany wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz (imię i nazwisko Wnioskodawcy). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można:

 •  ​​złożyć w siedzibie biura: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 - Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),
 • lub wysłać na adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

WAŻNE! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

2. W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy wypełnia się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) pod adresem: www.um.warszawa.pl/stypendia

W ESdOS rejestruje się (zakłada konto) pełnoletni kandydat. W przypadku zawodników niepełnoletnich - rejestruje się rodzic/opiekun prawny, podając swoje dane.

WAŻNE! Dane podane podczas rejestracji tj.: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne na wniosku w rubryce Wnioskodawca.

Wymagane dokumenty

1) wniosek wypełniony i zarejestrowany w systemie ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany,

2) zaświadczenie (w oryginalne, nie skan/kserokopia) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp. lub w grach zespołowych
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Można jej dokonać przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

W tytule wpłaty wpisz: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera).

4) oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).

Oświadczenie zawodnika, potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5) komunikat/wyciąg z zawodów (dodatkowo).

Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu z wynikami powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 

Stypendystę pozbawia się stypendium w całości lub w części jeżeli w okresie jego pobierania:

 1. nie realizuje programu szkoleniowego, odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, zaprzestał startów lub treningów chyba, że wynika to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy albo wskutek ciąży w okresie ciąży i w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące po urodzeniu dziecka;
 2. został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu, którego zawodnik jest członkiem;
 3. wyprowadził się poza teren m.st. Warszawy;
 4. pobiera inne stypendium sportowe od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje;
 5. nie przekazał danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9 w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania informacji o przyznaniu stypendium;
 6. rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię miasta stołecznego Warszawy, w tym w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, stosowanie dopingu lub pozbawiony praw zawodnika;
 7. zrzekł się pobierania stypendium.

Prowadzący sprawę:

Buro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Adres biura: pl. Defilad 1 pok. 1123, Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

Adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

Telefony: (22) 443 24 63 (s. młodzieżowe) lub (22) 443 24 89 (s. olimpijskie, s. trenerskie)

Sposób opodatkowania:

 • Roczna kwota wolna od podatku stypendium wynosi 3 800,00 zł (dla osób do 26 roku życia uczących się), wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem w wysokości 17 %,
 • Osoby pobierające stypendium sportowe, po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tytułu odprowadzana jest składka zdrowotna, która pomniejsza wypłacane stypendium (WAŻNE!: Po zakończeniu pobierania stypendium Absolwent zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego).
 • Innym tytułem nadrzędnym może być np. umowa o pracę, umowa zlecenia, od której pobierane są obowiązkowe składki czy prowadzona działalność gospodarcza, (uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem nie jest to inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia). W przypadku gdy uczący się stypendysta w wieku 16-26 lat posiada inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, od którego pobierana jest składka, powinien złożyć stosowne oświadczenie.
 • Po zakończeniu roku podatkowego Urząd m.st. Warszawy przygotuje informację podatkową PIT-11 o wypłaconych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • W części G formularza PIT-11 wykazana zostanie wysokość wypłaconego świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b Ustawy o PIT - kwota wolna od podatku, natomiast pozostała kwota do opodatkowania oraz wysokość odprowadzonych zaliczek zostanie wykazana w części E formularza PIT-11.
 • W części G wpisywana jest wypłacona kwota stypendium, jeżeli nie przekroczy ona limitu 3 800,00 zł.
 • Kwoty wypłaconego stypendium przekraczające limit 3 800,00 zł podlegają jednak opodatkowaniu i/lub oskładkowaniu. W części E wykazuje się "nadwyżkę", czyli różnicę między kwotą wypłaconą, a kwotą zwolnioną z opodatkowania. Tą różnicę należy uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT.
 • Stypendium sportowe wypłacane osobie, która nie jest uczniem ani studentem, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu w całości, nie jest zwolnione z podatku, nawet jeśli jego kwota jest bardzo niska.
 • Każdy beneficjent stypendium sportowego otrzyma od Miasta Stołecznego Warszawy formularz PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Kwoty wypłaconych w minionym roku podatkowym stypendiów, kosztów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy wykazane na tym formularzu należy przenieść do odpowiedniego formularza rocznego PIT.

Załączniki: