null

Ewidencja klubów sportowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Uczniowski Klub Sportowy podlega bowiem wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Na terenie m. st. Warszawy organem właściwym jest zatem Prezydent m. st. Warszawy. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Czynności z tego zakresu, jak również prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu nadzorującego wobec uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym ocena działalności władz statutowych uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej pod względem zgodności ze statutem i przepisami prawa - należą do zadań Zespołu Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej Biura Sportu i Rekreacji.

Numer rachunku bankowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.  

Wysokość opłat:

  • wpis do ewidencji 10 zł,
  • zmiany danych wpisanych do ewidencji 10 zł,
  • wyciąg z ewidencji 17 zł,
  • wykreślenie klubu z ewidencji 10 zł.

Kontakt: Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, pl. Defilad 1, pokój 1122, 00-901 Warszawa, telefon: 443-24-77, 443-24-81

Załączniki: