null

Często zadawane pytania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ewidencja klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 4 ustawy o sporcie. Czynności założycielskie - często zadawane pytania.

1. Chcemy założyć klub sportowy, który będzie wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Czy nasze stowarzyszenie będzie mieć osobowość prawną?
Tak. Wynika to wprost z art. 4 ust. 6 i 7 ustawy o sporcie.

2. Chcemy założyć klub sportowy, który będzie wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Czy nasze stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą?
Nie. Do prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji wpisuje się dwa rodzaje stowarzyszeń:
- kluby sportowe, o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie – ich statuty muszą wskazywać wprost, że klub nie prowadzi działalności gospodarczej,
- uczniowskie kluby sportowe – również nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.  

3. Ile potrzeba osób, żeby założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia?
Niezbędne minimum to 7 obywateli polskich, mających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

4. Jakie wymagania musi spełniać nazwa klubu?
Nazwa klubu musi odróżniać się od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.  Należy pamiętać, aby nazwa była identyczna we wszystkich dokumentach klubu: we wniosku o wpis klubu do ewidencji oraz składanych załącznikach. Nazwa klubu wynika z treści uchwał podjętych przez Zebranie Założycieli i jest wskazana w statucie klubu. 

5. Czy uchwały Zebrania Założycieli muszą zostać podjęte jednogłośnie?
Tak. Osobie głosującej przeciw lub wstrzymującej się od głosu nie można przypisać woli utworzenia klubu, tj. pozostawania członkiem założycielem Klubu.

6. Jakie są wymagania dotyczące listy założycieli klubu?
Musi ona zawierać kompletne dane określone w art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy o sporcie:

1) imiona i nazwiska,
2) daty i miejsca urodzenia,
3) miejsca zamieszkania,
4) własnoręczne podpisy.
Ważne, aby te dane były wpisane w sposób czytelny.
 
7. Jakie opłaty należy uiścić w związku z wpisem klubu do ewidencji?
Opłatę skarbową od decyzji w przedmiocie wpisu klubu do ewidencji w kwocie 10 zł.
Potwierdzenie należy załączyć do wniosku. Jeśli opłata jest dokonywana drogą elektroniczną - należy zwrócić uwagę, jaki jest status dokonanej transakcji (transakcja nie może być dopiero zlecona do realizacji – opłata musi mieć na potwierdzeniu status „wykonana”).
 
8. Jakie są wymagane załączniki do wniosku o wpis do ewidencji?
Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy towarzyszą mu niezbędne załączniki, tj.:
1) protokół z Zebrania Założycieli,
2) podjęte uchwały (o ile nie zostały zawarte w treści protokołu),
3) lista członków założycieli,
4) lista obecności na Zebraniu Założycieli,
5) 2 teksty jednolite statutu, podpisane przez członków Komitetu Założycielskiego,
6) oświadczenie właściciela lokalu dotyczące adresu klubu,
7) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

9. Kto powinien podpisać dokumenty założycielskie?
Zasady są następujące:
1) wniosek o wpis klubu do ewidencji – podpisują wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego (uwaga: nie Zarząd, nawet, jeśli został wybrany na Zebraniu Założycielskim)
2) protokół Zebrania Założycielskiego - podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania,
3) listę obecności i listę założycieli – podpisują, obok swoich danych, wszyscy członkowie założyciele Klubu.
4) 2 teksty jednolite statutu – podpisują członkowie Komitetu Założycielskiego
  
10. Gdzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami?
Sposoby są dwa:
1) osobiście w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (wejście od ul. Marszałkowskiej, XI piętro, pokój nr 1137)
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na ww. adres.

Kontakt: Zespół Nadzoru nad Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, Pl. Defilad 1, pokój 1122, 00-901 Warszawa, tel. +48 22 44 324 80 i 81.